De HBO Bachelor Accountancy is bedoeld voor ambitieuze mensen die zich op HBO-niveau willen ontwikkelen in de accountancy.

€29419,30
subsidiebedrag - €2500,00
€29419,30
Er is een toenemend tekort aan financieel professionals. Zie je een carrière als (assistent-)accountant wel zitten? Ben jij degene die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf adviseert over hun financiële bedrijfsvoering? Dan is deze officiële HBO Bachelor Accountancy een passende keuze. Deze opleiding is gebaseerd op het actuele Rapport Eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en is officieel door de NVAO geaccrediteerd. Docenten uit de dagelijkse praktijk dagen je uit om je te ontwikkelen tot een professional op het brede werkterrein van accountancy. Hiermee leg je een fundament voor een latere opleiding tot accountant met een certificerende bevoegdheid.

Er is een toenemend tekort aan financieel professionals. Zie je een carrière als (assistent-)accountant wel zitten? Ben jij degene die ondernemers in het midden- en kleinbedrijf adviseert over hun financiële bedrijfsvoering? Dan is deze officiële HBO Bachelor Accountancy een passende keuze. Deze opleiding is gebaseerd op het actuele Rapport Eindtermen van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en is officieel door de NVAO geaccrediteerd. Docenten uit de dagelijkse praktijk dagen je uit om je te ontwikkelen tot een professional op het brede werkterrein van accountancy. Hiermee leg je een fundament voor een latere opleiding tot accountant met een certificerende bevoegdheid.

Uw resultaat

De examens zijn een combinatie van digitale examens, schriftelijke examens, moduleopdrachten en een praktijkportfolio. Uiteraard word je tijdens je opleiding per onderdeel hierover geïnformeerd. Daarnaast leg je enkele examens af bij de Nederlandse Associatie voor Examinering. Bij een voldoende afronding van deze Associatie-onderdelen ontvang je het officiële diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) van de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Doelgroep

De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten, die zelf actief zijn in de praktijk. Zij vormen een ideaal klankbord. Zo kun je praktijksituaties aan hen voorleggen en overleggen over mogelijke oplossingen of benaderingen. Deze pas je vervolgens toe in je eigen werksituatie, om dit weer samen met je docent te evalueren en mogelijk bij te stellen. Een ideale manier om begeleid je kennis en kunde te ontwikkelen. Het programma is overzichtelijk opgebouwd in de vorm van modules. Door deze modulaire opbouw kun je je opleiding flexibel indelen.

In deze opleiding word je uitgebreid voorbereid op je examens. Als accountant is het heel belangrijk om de benodigde papieren in huis te hebben. Vanuit onze jarenlange ervaring als financieel opleider bieden wij daarom extra examentrainingen aan. Deze zijn speciaal ingericht met diverse oefentechnieken. Daardoor maak je met nog meer vertrouwen het examen. Zie het programma voor de inhoud van deze opleiding.

Incompany

Uiteraard kunt u deze regular ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma

Fase 1

MBA Bedrijfsadministratie 8 EC

MBA Belastingwetgeving 8 EC

MBA Financiering 8 EC

MBA Kostencalculatie 8 EC

Algemene economie 8 EC

Statistiek en onderzoek 8 EC

Praktijkprogramma 12 EC

Fase 2

Jaarrekening 10 EC

Financial accounting 1 8 EC

Auditing beginselen 8 EC

Recht 12 EC

Strategie, leiderschap en organisatie 1 8 EC

Internal control & accounting information systems 1 8 EC

Praktijkprogramma 6 EC

Fase 3

Management accounting & control 2 8 EC

Internal control & accounting information systems 2 8 EC

Belastingrecht 2 8 EC

Gedrag, ethiek en besluitvorming 8 EC

Strategie, leiderschap en organisatie 2 8 EC

Financiering 8 EC

Praktijkprogramma 12 EC

Afstudeerfase

Auditing: kern van het accountantsberoep 12 EC

Financial accounting MKB 10 EC

Management accounting & control 3 8 EC

Praktijkprogramma 10 EC

Eindscriptie 20 EC

Fase 1

In fase 1 krijg je een introductie in de belangrijkste onderwerpen van accountancy. Zo ga je aan de slag met de wet- en regelgeving waar een accountant in zijn werk rekening mee moet houden. Daarnaast ontvang je een breder overzicht van een aantal economische modules, zoals Algemene economie en Statistiek en onderzoek. Je behaalt in deze fase direct je diploma Moderne Bedrijfsadministratie (MBA). Heb je al een MBA-diploma en ben je toelaatbaar tot deze HBO Bachelor Accountancy? Dan wordt een groot deel van deze eerste fase vrijgesteld. Je gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

MBA Bedrijfsadministratie

(10 bijeenkomsten)

 • Inrichten van de boekhouding
 • Uitgangspunten van financiële administratie
 • Budgettering en administratie
 • Projectadministratie en resultaatberekening per project
 • Journaliseren van financiële feiten
 • Examentraining
MBA Belastingwetgeving

(10 bijeenkomsten)

 • Inkomsten- en loonbelasting
 • Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr)
 • Omzetbelasting
 • Examentraining
MBA Financiering

(10 bijeenkomsten)

 • Investeringsselectie
 • Vermogensbehoefte bepalen
 • Analyse van de jaarrekening: kengetallen
 • Interne en externe verslaggeving
 • Opstellen van een balans
 • Examentraining
MBA Kostencalculatie

(10 bijeenkomsten)

 • Kostensoorten en kostenverbijzonderingsmethoden
 • Kostenbudgettering en -bewaking
 • Kostprijs- en capaciteitsberekeningen
 • Optimaliseringsvraagstukken: uitbesteden of zelf maken
 • Examentraining
Algemene economie

(6 bijeenkomsten)

 • Macro- en micro-economie
 • Markten en concurrentie
 • Monetaire economie
 • Vermogensmarkten
 • Renterisico en rentebeleid
 • Toezicht bank- en verzekeringswezen
 • Internationale economie en valutamarkten
 • Internationale samenwerking
Statistiek en onderzoek

(6 bijeenkomsten)

 • Basis uitgangspunten statistiek
 • Toepassen van statistiek in de accountancy
 • Schattingen maken en steekproeven
 • Begrijpen van statistische analyse
 • Relevantie big data
 • Data onderzoeken met software
 • Statistiek en manipulatie
  Fase 2 Jaarrekening

  (10 bijeenkomsten)

  • Interne en externe verslaglegging en leasing
  • Pensioenen, optiebeloningen en financiële instrumenten
  • Onderhanden projecten, overnamen en dienstverlenende bedrijven
  • Werken met ERP-systemen
  • Waardering deelnemingen
  • Geconsolideerde jaarrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Fiscale jaarrekening
  Financial accounting 1

  (10 bijeenkomsten)

  • Functies externe verslaggeving
  • Jaarrekening en effecten op stakeholders
  • Richtlijnen voor financiële verslaggeving (RJ, IASB en IFRS)
  • Waardebegrippen en schattingselementen
  • Beoordelen juistheid en toereikendheid van jaarrekening
  • Verslaggeving beoordelen voor een nv, bv of kleine vennootschap
  • Kapitaalbescherming
  • Examentraining
  Auditing beginselen

  (10 bijeenkomsten)

  • Wat is auditing
  • Stramien en proces assuranceopdrachten
  • Institutioneel kader voor controlefunctie
  • Kwaliteitseisen
  • Fraude en ongebruikelijke transacties
  • Samenstel- en adviesopdrachten
  • Spanningsvelden en ethiek
  • Corporate governance
  • Examentraining
  Recht

  (8 bijeenkomsten)

  • Verbintenissenrecht
  • Bijzondere overeenkomsten
  • Goederenrecht en inleiding burgerlijk procesrecht
  • Personen- en familierecht en erfrecht
  • Ondernemingsvormen
  • Faillissementsrecht, bestuursrecht en Europees recht
  • Sociaal zekerheidsrecht
  Strategie, leiderschap en organisatie 1

  (6 bijeenkomsten)

  • Missie en strategie
  • Strategie en organisatie
  • Beoordelen doel en strategie vanuit finance
  • Bedrijfsrisico’s analyseren vanuit strategische formuleringen
  • Handeling bestuur beoordelen aan ondernemingsbelang
  • Financiële rapportage vanuit bedrijfsmissie
  Internal control & accounting information systems 1

  (8 bijeenkomsten)

  • Risicomanagement en -beheersing
  • Informatiebehoeften van een organisatie
  • Beoordeling van betrouwbare en relevante informatie
  • Signaleren gevolgen van veranderingen binnen de IT
  • IT-controls ontwerpen
  • Geschiktheid van diverse rapportagetools
  • Basisbeginselen AO/IB
  • Typologieën
  • Waardekringloop
   Fase 3

   In fase 3 volg je 6 modules waarmee je de opgedane kennis verdiept, zoals voor AIS en internal control, belastingrecht en managementaccounting. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan ethische kwesties waarmee een accountant te maken krijgt.

   Management accounting & control 2

   (8 bijeenkomsten)

   • Managementrapportage
   • Financiële en niet-financiële informatie
   • Analyse economische prestatiemaatstaven
   • Beoordelen performancesysteem personeel
   • Typen budgetten
   • Realisatie budgetdoelen
   • Managementaccounting in relatie tot organisatiestrategie
   • Examentraining
   Internal control & accounting information systems 2

   (6 bijeenkomsten)

   • Moderne data-analysetechnieken
   • Business process management
   • Analysetechnieken en informatiesystemen
   • Interne beheersing en corporate governance
   • Rapportage en ‘in control statement’
   • Ethiek binnen beheersingsomgeving
   • Examentraining
   Belastingrecht 2

   (8 bijeenkomsten)

   • Inkomsten- en vennootschapsbelasting
   • Loonheffingen
   • Formeel belastingrecht
   • Kritisch checken van fiscale aangiften
   • Dividendbelasting
   • Erf- en schenkbelasting
   • Fiscale strategie bestuderen
   Gedrag, ethiek en besluitvorming

   (6 bijeenkomsten)

   • Psychologie en persoonlijkheid
   • Professioneel gedrag
   • Reflectie
   • Samenwerking en teams
   • Ethische kwesties
   • Complexiteit van besluitvorming
   Strategie, leiderschap en organisatie 2

   (6 bijeenkomsten)

   • Bedrijfsmissie, visie en strategie in relatie tot financiën
   • Invloed, innovatie en ondernemerschap
   • SWOT-analyse
   • Verandermanagement
   • Organisatiedoelen en personeelsbeleid
   • Langetermijndoelstellingen
   Financiering

   (6 bijeenkomsten)

   • Ontwerpen van een financieringsvoorstel
   • Werkkapitaalbeheer
   • Financiële positie en strategie beoordelen
   • Financiële instrumenten en markten
   • Beheersing financiële risico’s
   • Treasurymanagement
   • Structuur corporate governance
   • Behavioural finance
    Afstudeerfase

    Deze fase bestaat uit enkele accountancymodules en je studeert af. Je specialiseert je nog eens extra in auditing en financial accounting. En je gaat aan de slag met de volgende modules en onderwerpen:

    Auditing: kern van het accountantsberoep

    (10 bijeenkomsten)

    • Jaarrekeningcontrole
    • Fraude en ongebruikelijke transacties
    • Proces van financial auditing, opstellen controleplan
    • Accountantscontrolerisico, interne beheersing en fraude
    • Financial auditmethoden
    • Adviesopdrachten
    • Examentraining
    Financial accounting MKB

    (6 bijeenkomsten)

    • Beoordelen van de verslaggeving
    • Hoofdlijnen toepassing IFRS-SME
    • Verantwoording transacties in bijzondere situaties
    • Jaarrekeningenbeleid bij beoordelen jaarverslaggeving
    • Financiële verantwoording bij NGO’s en bijzondere bedrijfstakken
    • Integratie verslaggeving
    • Examentraining
    Management accounting & control 3

    (6 bijeenkomsten)

    • Organisatiestrategie en het managementaccounting- en controlsysteem
    • Accountingmaatstaven
    • Data-analyse
    • Besluitvorming op basis van informatiebronnen
     Afstuderen

     De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens je hele Bacheloropleiding werk je aan onderdelen die je in je portfolio samenbrengt. Daarnaast werk je aan een afstudeeropdracht in de vorm van een praktisch toepasbaar advies.

     Getuigschrift

     Deze opleiding wordt verzorgd door Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Je behaalt met deze opleiding een erkend diploma. Je ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Accountancy’ van Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Daarnaast mag je de graad BSc (Bachelor of Science) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert je dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, perfect aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is. Hogeschool Markus Verbeek Praehep is bevoegd om graden te verlenen in het kader van de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

     Je kunt deelnemen aan deze HBO Bacheloropleiding met een diploma HAVO, VWO of volledig MBO. Indien je niet in het bezit bent van een van deze diploma’s, kun je instromen door deel te nemen aan de 21+ regeling.

     Enige voorkennis van de basisprincipes van boekhouden is gewenst wanneer je start met de inleidende module MBA Bedrijfsadministratie in fase 1. Je kunt je kennis testen met de MBA-tool op onze website. Als je score hoger is dan 80%, is je voorkennis voldoende. Indien je niet beschikt over voldoende voorkennis, adviseren wij je de 2-daagse opleiding Inleiding Boekhouden voor MBA te volgen.

     Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


     Kansrijke beroepen

     Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.