HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde

€18335,50
subsidiebedrag - €2500,00
€18335,50

Er is veel vraag naar bevoegde leraren wiskunde. De modulaire aanpak van Hogeschool NCOI zorgt voor een flexibele opbouw van de studie die goed met werk en privé te combineren is. Heeft u een passie voor wiskunde en wilt u uw enthousiasme en kennis op inspirerende wijze op jongeren overbrengen? Dan is het vak van leraar wiskunde een beroep met uitstekende perspectieven voor u. Als wiskundeleraar gaat u samen met leerlingen aan de slag met onderwerpen die in het dagelijks leven van belang zijn. Het vak wiskunde is essentieel voor veel studies en met uw lessen kunt u stevig werken aan de toekomst van uw leerlingen. In deze praktijkgerichte Bacheloropleiding ontwikkelt u zich op vakdidactisch en vakinhoudelijk gebied. Na het behalen van deze opleiding bent u bevoegd docent voor het VMBO, de onderbouw van HAVO/VWO en het MBO. Met de praktijkgerichte aanpak van NCOI leert u het vak wiskunde begrijpelijk en leuk aan leerlingen over te brengen.

U behaalt uw onderwijsbevoegdheid

Wilt u als leraar aan de slag gaan, dan heeft u een onderwijsbevoegdheid nodig. Met deze opleiding behaalt u uw officiële tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

Kenmerken lerarenopleiding bij Hogeschool NCOI

 • Grootste hogeschool van werkend Nederland
 • Unieke aanpak met ondersteuning van praktijkbegeleider en vakdidactisch begeleider
 • Landelijke opleider met opleidingsplaatsen door heel Nederland
 • 1 avond per week of 1 dag per 2 weken
 • Duaal en deeltijdstudiemogelijkheden
 • Praktijkervaring opdoen via stage of eigen baan in het voortgezet onderwijs
 • Goed te combineren met gezin en werk
 • Opleiding met uitstekende baanperspectieven
 • Topdocenten uit de onderwijspraktijk
 • Officieel erkende tweedegraads bevoegdheid
 • Officieel erkend door het ministerie van OCW

Waarom leraar wiskunde?

Wiskunde is de basis van veel aspecten van de maatschappij en daarmee ook van de toekomst van uw leerlingen. De techniek, het zakenleven, de architectuur, logistiek, IT en de gezondheidszorg. Het zijn maar enkele vakgebieden waar wiskunde een belangrijke rol speelt. Als leraar wiskunde inspireert u leerlingen en laat u hen zien dat wiskunde onmisbaar is. U maakt wiskunde leuk en interessant voor uw leerlingen. Daarnaast stimuleert het vak wiskunde de leerling tot het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen waarbij ze kritisch leren nadenken. U helpt de leerlingen bij problemen. Vanuit elke unieke situatie weet u de juiste aanpak te kiezen om de leerlingen te motiveren. Als leraar heeft u een duidelijk effect op de toekomst van een leerling. Met goede pedagogische, vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en een officieel erkende onderwijsbevoegdheid bent u ervan verzekerd dat u uw leerlingen de juiste weg op kunt helpen. Deze belangrijke leerpunten geeft u uw leerlingen mee opdat ze met een goede bagage hun eigen toekomst in kunnen gaan. Het werkveld is naarstig op zoek naar enthousiaste wiskundeleraren. Kortom: een mooi beroep met goede toekomstmogelijkheden.

Studiefinanciering voor volwassenen

Voor deze opleiding is het mogelijk om in aanmerking te komen voor studiefinanciering in het kader van levenlanglerenkrediet. Zie LevenLangLerenKrediet (LLLK).

Doelgroep

Het programma is ontwikkeld voor diegenen die op een efficiënte en flexibele manier de HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde willen afronden. Ook wanneer u bijvoorbeeld een overstap wilt maken van het primair onderwijs naar het tweedegraads gebied binnen het onderwijs is dit programma erg interessant.

Toelatingsvoorwaarden

U kunt aan deze HBO Bachelor deelnemen met een diploma HAVO of VWO, met als aanvullende eis wiskunde B (HAVO) of wiskunde A (VWO) in het vakkenpakket. Bent u in het bezit van een diploma HAVO of VWO zonder wiskunde B in het vakkenpakket (HAVO) of wiskunde A (VWO), of van een volledig diploma MBO-niveau 4, dan volgt u eerst de hiervoor speciaal ontwikkelde Servicemodule Wiskunde voor leraren. Voldoet u niet aan deze toelatingseisen en bent u minimaal 21 jaar, dan kunt u instromen op basis van de 21+ regeling van Hogeschool NCOI. Ook dan volgt u de Servicemodule Wiskunde voor leraren.

Doel en opzet

HBO Bacheloropleidingen hebben een wettelijke duur van 4 jaar. U kunt korter of langer over uw opleidingstraject doen. Dit is afhankelijk van uw werkervaring, uw werkplek en de hoeveelheid tijd die u besteedt aan de opleiding.

Tijdens deze Bacheloropleiding wordt u begeleid door topdocenten met ruime ervaring in de onderwijspraktijk. Zij koppelen vakinhoud voor u aan vakdidactiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen ontwikkelt u zich tot leraar. Hierbij vormen 3 taken de kern:

- Inhoud

- Vakdidactiek

- Pedagogiek

Deze opleiding is volledig ontworpen naar deze 3 kerntaken. Zo bent u ervan verzekerd dat u alle aspecten van het docentschap leert toepassen. Dit doet u aan de hand van een uniek onderwijsmodel waarbij u leert van de werk- en levenservaring van medestudenten en uw docent en dit direct in de praktijk kunt toepassen. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u na afloop van de opleiding uitstekend voorbereid bent en voldoende in huis heeft om met succes voor de klas te kunnen staan.

Flexibel studeren

U studeert steeds in overzichtelijke stappen. Per module rondt u een onderwerp af. Daarmee houdt u focus en is uw opleiding overzichtelijk opgebouwd. Daarnaast wordt u tijdens deze Bachelor ondersteund door onze gebruiksvriendelijke professionele online leeromgeving. U vindt er alles wat u nodig heeft tijdens uw hele studie. Met het duidelijke overzicht heeft u altijd zicht op de bijeenkomsten en opdrachten, zodat het plannen eenvoudig is. U kunt zo ook contact onderhouden met uw studiecoach en de docenten. Bovendien is het mogelijk om er te oefenen met vragen en praktijkcases.

De opleiding is op verschillende manieren te volgen. U kunt kiezen tussen een dagvariant van 1 dag per 2 weken of een avondvariant van 1 avond per week.

Diverse specialisatierichtingen

U kunt deze Bacheloropleiding een eigen accent geven aan de hand van ons keuzeprogramma in fase 3. Dit onderwerp kan ondersteunend zijn voor uw carrière in het onderwijs. Zo kunt u zich focussen op het toepassen van passend onderwijs, maar ook kunt u uw coachingsvaardigheden ontwikkelen, zodat u leerlingen beter kunt begeleiden.

Een van de keuzemogelijkheden is de minor Schoolmanagement. Deze minor is bijzonder interessant indien u een tweede onderwijsbevoegdheid wilt behalen en u wilt doorontwikkelen richting schoolmanagement. U wilt bijvoorbeeld teamleider worden. Dan biedt deze minor u al een goede basis. Kijk voor een volledig overzicht van de keuzemogelijkheden in het programma. Daarnaast kiest u een afstudeerrichting tijdens de afstudeerfase. U maakt de keuze tussen het algemeen vormend onderwijs (AVO) of het beroepsonderwijs (BO).

Programma

Stage-/werkplek

Door de theorie in echte werksituaties toe te passen kunt u direct oefenen met wat u heeft geleerd. Daarom vindt NCOI het belangrijk dat u al lerende werkervaring opdoet, direct al vanaf het eerste studiejaar. Het hebben van een stageplaats of werkplek binnen het onderwijs vormt daarmee een essentieel onderdeel van deze lerarenopleiding. Zo leert u onderwijsactiviteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren, een lesplanning opstellen en lessenseries uitvoeren.

Als duaalstudent heeft u een baan voor minimaal 20 uur per week die aansluit bij uw opleiding. U kunt dan ervaring opdoen in uw eigen werk. Bent u deeltijdstudent? Dan loopt u 1 dag per week stage. U zoekt zelf een stageschool. Het Stage Instituut van NCOI kan u hierbij helpen. Werkt u al in het onderwijs, bijvoorbeeld als onderwijsassistent? Dan kunt u de school waar u werkt vaak gebruiken als werkervaringsplek. Een praktijkbegeleider vanuit school begeleidt u tijdens het leertraject.

Aantrekkelijke route voor PABO-afgestudeerden

Indien u in het bezit bent van uw PABO-diploma en u uw tweedegraads bevoegdheid wilt behalen, biedt NCOI u een aantrekkelijke route. Door middel van een kort schakelprogramma kunt u de studiebelasting van uw lerarenopleiding aanzienlijk verminderen.

Meer informatie en kosten

U kunt uw opleidingskosten volledig aftrekken van uw belastbaar inkomen bij uw belastingaangifte. Zie Hogeschool NCOI voor meer praktische informatie en de kosten van de opleiding.

Programma 240 EC

Fase 1

 • Leren en lesgeven 8 EC

 • Groepsdynamica en klassenmanagement 8 EC

 • Vlakke meetkunde en leren door voorbeelden 8 EC

 • Functiebegrip 8 EC

 • Vakdidactiek algebra en onderwijzen met ICT 8 EC

 • Inleiding statistiek en kansberekening 4 EC

 • Contextrijk wiskundeonderwijs en rekenen 4 EC

Praktijkprogramma 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Fase 2

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding 8 EC

 • Rijen en reeksen, grafen en matrixrekenen 8 EC

 • Voortgezette meetkunde en inzet concreet materiaal 8 EC

 • Differentiëren en integreren 8 EC

 • Verklarende statistiek en kansverdeling, en wiskunde-reële situaties 8 EC

 • Probleemoplossend redeneren en bewijzen 8 EC

Praktijkprogramma 6 EC

Beroepsopdracht 6 EC

Fase 3

 • Diversiteit en onderwijzen 12 EC

 • Toetsen en beoordelen 4 EC

 • Analyse 8 EC

 • Keuzeprogramma HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde 24 EC

 • Coaching
 • Passend Onderwijs en Zorgverbreding
 • Schoolmanagement

Praktijkprogramma 12 EC

Afstudeerfase

 • Positionering van de leraar wiskunde 8 EC

 • Keuze afstudeerrichting HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde 8 EC

 • Algemeen vormend onderwijs (AVO)
 • Beroepsonderwijs (BO)

Praktijkprogramma 30 EC

Afstudeeropdracht 14 EC

Fase 1

Tijdens deze eerste fase ontwikkelt u de basiscompetenties voor een leraar. U leert didactische methoden toepassen om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Daarnaast krijgt u inzicht in de wijzen waarop een veilige en prettige leeromgeving wordt gecreëerd. Ook krijgt u concrete tips hoe in te grijpen bij ordeverstoringen.

In de eerste fase ligt de focus op didactiek vanuit de rol van de leraar als vormgever van het leerproces in een les en als pedagoog in de groep. U maakt zich de essentie van het vak wiskunde eigen en bent daarnaast in staat het gedrag, het denken en de handelingswijzen van leerlingen te analyseren en uw lessen hierop aan te laten sluiten. Deze vaardigheden past u direct toe in de praktijk, aan de hand van uw stage of werkplek in het onderwijs en het opbouwen van een portfolio. In het portfolio ontwikkelt u zich doorlopend aan de hand van gerichte opdrachten. Al werkend en lerend verwerft u kennis en vaardigheden op vakinhoudelijk, (vak)didactisch en pedagogisch gebied. Naast deze vakdidactische kennis gaat u zich ook verdiepen in de kern van wiskunde met onderwerpen als kansrekening, algebra en functiebegrip. U leert hoe u dit helder en tastbaar kunt overbrengen op leerlingen. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Leren en lesgeven
 • Groepsdynamica en klassenmanagement
 • Vlakke meetkunde en leren door voorbeelden
 • Functiebegrip
 • Vakdidactiek algebra en onderwijzen met ICT
 • Inleiding statistiek en kansberekening
 • Contextrijk wiskundeonderwijs en rekenen

Daarnaast maakt u in deze eerste fase een beroepsopdracht en wordt beoordeeld hoe u functioneert voor een klas.

Fase 2

In de tweede fase ligt de nadruk op begeleiding en organisatie vanuit de rol van de leraar als begeleider van groepen en individuen in hun ontwikkeling en leerproces. U leert werkvormen en methodieken toepassen en gaat aan de slag met coaching en intervisie. Dit zijn vaardigheden die essentieel zijn om het leren te optimaliseren voor uw leerlingen. U maakt in deze fase een professionalisering door die u direct in de praktijk kunt toepassen. Door het uitwisselen van ervaringen en kennis met medestudenten en de docent ontwikkelt u een vakdidactische kern waar u in uw carrière als leraar veel profijt van heeft. Vakinhoudelijk verdiept u zich in onderwerpen als differentiëren, kansverdeling en probleemoplossen. Na afloop van deze fase weet u deze onderwerpen tastbaar te maken voor leerlingen en ze interessant en leuk over te brengen. U gaat aan de slag met onderstaande modules:

 • Adolescentenpsychologie en leerlingbegeleiding
 • Rijen en reeksen, grafen en matrixrekenen
 • Voortgezette meetkunde en inzet concreet materiaal
 • Differentiëren en integreren
 • Verklarende statistiek en kansverdeling, en wiskunde-reële situaties
 • Probleemoplossend redeneren en bewijzen

Ook in deze fase maakt u een beroepsopdracht.

Fase 3

In deze fase staat uw eigen ontwikkeling als didacticus en vakprofessional centraal. In de derde fase ligt de nadruk op de bredere context van het onderwijs. U doet dit vanuit de rol van de leraar als schakel tussen leerling en maatschappij en als medevormgever van het onderwijs binnen de brede context van de school. U volgt een minor, waarin u uw Bacheloropleiding een eigen, extra accent kunt geven. U kunt kiezen uit de volgende minors:

 • Schoolmanagement
 • Passend onderwijs en zorgverbreding
 • Coaching

Naast een minor volgt u nog 3 modules. In deze derde fase verdiept u zich in wiskundige analyses en leert u hoe u toetsen juist kunt opbouwen en ontwikkelen. Daarnaast bent u in staat om uw lessen passend te maken aan de diversiteit van uw klas. U gaat aan de slag met de volgende modules:

 • Diversiteit en onderwijzen
 • Toetsen en beoordelen
 • Analyse

Afstudeerfase

In deze afsluitende fase volgt u nog een interessante module op het gebied van de positionering van de leraar wiskunde. Daarnaast volgt u een afstudeerrichting. U kunt kiezen tussen de richtingen algemeen vormend onderwijs (AVO) en beroepsonderwijs (BO). De afronding van de opleiding bestaat vervolgens uit 3 delen. U doet een afstudeeronderzoek, waarmee u uw HBO-niveau aantoont. Ter voorbereiding hierop volgt u 2 bijeenkomsten. U krijgt een persoonlijke vakdidactisch begeleider toegewezen vanuit Hogeschool NCOI die u ondersteunt om tot een optimaal resultaat te komen voor uw afstudeeronderzoek. Vervolgens toont u in de vorm van een digitaal portfolio uw startbekwaamheid als leraar aan. Ten slotte rondt u het geheel af met een assessment. Dit assessment vindt plaats op de school waar u lesgeeft. U laat hierin zien hoe u werkt als leraar. Als u alle onderdelen met goed resultaat heeft afgerond, voldoet u aan de eisen om als bevoegd en startbekwaam leraar in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs aan de slag te gaan.

Versneld uw tweedegraads onderwijsbevoegdheid behalen

Hogeschool NCOI biedt u de mogelijkheid om een tweedegraads bevoegdheid te behalen in een versneld traject. Hiervoor bent u in het bezit van het PABO-getuigschrift of een tweedegraads bevoegdheid. Ook wanneer u de overstap maakt vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs en beschikt over relevante werkervaring plus een vooropleiding op HBO- of WO-niveau kunt u instromen in het versnelde traject. Het aantal mogelijke vrijstellingen en de totale studieduur van het traject zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Zie HBO Bachelor Lerarenopleiding Wiskunde Versneld voor meer informatie over de mogelijkheden van dit versnelde traject.

Examens

U ontvangt tijdens uw opleiding uitgebreide informatie over de examinering. Elke module wordt apart afgerond met een toets, die zo goed mogelijk aansluit bij de aard van de module. Naast praktijkgerichte moduleopdrachten, mondelinge en schriftelijke examens wordt ook gebruikgemaakt van digitale examens. Het voordeel daarvan is dat u zelf het moment en de plaats van het examen kunt uitkiezen. De eerste fases rondt u af met een praktijkgerichte beroepsopdracht en gedurende de opleiding werkt u aan een praktijkportfolio. U sluit de Bacheloropleiding af met een afstudeeropdracht en een assessment, waarbij we komen kijken hoe u in de praktijk functioneert.

Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

U behaalt met deze opleiding een erkend diploma. U ontvangt namelijk het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Opleiding tot Leraar Voortgezet Onderwijs van de Tweede Graad in Wiskunde’. U bent dan bevoegd leraar wiskunde. Daarnaast mag u de graad BEd (Bachelor of Education) voeren. Het programma is officieel geaccrediteerd door de NVAO. Dit garandeert u dat de opleiding voldoet aan alle kwaliteitseisen, uitstekend aansluit bij de arbeidsmarkt en internationaal erkend is.

Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


Kansrijke beroepen

Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.