U bent ambitieus en u heeft belangstelling voor rechten. U bent bijvoorbeeld werkzaam als jurist op de afdeling legal binnen een grote organisatie, in de non-profitsector of in de gemeente. U wilt zich professioneel ontwikkelen tot volledig Bachelor met een officiële graad. Ook voor juridisch medewerkers die willen doorgroeien naar een andere functie is deze Bacheloropleiding geschikt.Deze Bachelor kunt u volgen als u een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4 heeft. Heeft u geen van deze diploma’s? Dan kunt u ook instromen met een 21+ toets, waarmee u laat zien dat u de kwaliteiten heeft die nodig zijn voor een HBO Bacheloropleiding, bijvoorbeeld door uw werkervaring. Zie Hogeschool NCOI voor meer informatie.

€19285,39
subsidiebedrag - €2500,00
€19285,39
Met deze Bacheloropleiding ontwikkelt u zich tot een breed inzetbare professional in het juridische vakgebied. U heeft inzicht in bestuursrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht en scherpt uw vaardigheden als adviseren en onderhandelen aan. Met gedegen kennis en deskundige adviezen zorgt u ervoor dat men zich in uw organisatie houdt aan wet- en regelgeving. U kunt zich bovendien specialiseren op een gebied dat uw interesse heeft, bijvoorbeeld arbeids- en sociaal recht of omgevingsrecht. De bijeenkomsten worden verzorgd door deskundige docenten met veel juridische ervaring. Zij komen met voorbeelden uit de praktijk en begeleiden u bij het toepassen van uw verkregen kennis in uw werk. Dat maakt de opleiding erg boeiend en direct toepasbaar.

Met deze Bacheloropleiding ontwikkelt u zich tot een breed inzetbare professional in het juridische vakgebied. U heeft inzicht in bestuursrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht en scherpt uw vaardigheden als adviseren en onderhandelen aan. Met gedegen kennis en deskundige adviezen zorgt u ervoor dat men zich in uw organisatie houdt aan wet- en regelgeving. U kunt zich bovendien specialiseren op een gebied dat uw interesse heeft, bijvoorbeeld arbeids- en sociaal recht of omgevingsrecht. De bijeenkomsten worden verzorgd door deskundige docenten met veel juridische ervaring. Zij komen met voorbeelden uit de praktijk en begeleiden u bij het toepassen van uw verkregen kennis in uw werk. Dat maakt de opleiding erg boeiend en direct toepasbaar.

Doelgroep

De HBO Bachelor Rechten is speciaal ontwikkeld voor werkenden. De opleiding bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Per fase volgt u meerdere modules. Het programma biedt een aantrekkelijke combinatie van vakinhoud en vaardigheden. Om succesvol te zijn in de praktijk dient u namelijk niet alleen te beschikken over vakkennis, maar zijn juist ook praktische vaardigheden van belang.

U werkt, afhankelijk van uw studievariant, aan 1 of 2 modules op hetzelfde moment, daardoor houdt u focus. Dat werkt prettig en is heel overzichtelijk. U kunt kiezen uit meerdere studievarianten. Studeert u 's avonds, dan volgt u wekelijks een bijeenkomst van 3 uur. Als u de dagstudie volgt, heeft u om de week 2 bijeenkomsten die samen 1 dag duren. Ook kunt u kiezen (delen van) de opleiding online te volgen.

Per fase werkt u vervolgens aan een integrale opdracht en een portfolio. U sluit de opleiding af met een praktische afstudeeropdracht en een portfolio. Uw afstudeeropdracht bestaat uit een onderbouwd advies dat gebruikelijk is binnen uw beroepspraktijk.

Tijdens uw gehele studie heeft u een persoonlijke studiebegeleider als vaste contactpersoon voor alles waar u tijdens uw opleiding tegenaan loopt.

Incompany

Uiteraard kunt u deze regular ook incompany volgen. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.

Studieprogramma

In de eerste fase legt u de basis voor uw studie HBO Bachelor Rechten. Wat u in deze eerste fase leert is herkenbaar, waardoor u het meteen in uw werk kunt toepassen. In de tweede fase maakt u de keuze voor één keuzeprogramma. U kiest hierbij het programma dat u het meest interesseert. Het gewenste HBO Bachelorniveau bereikt u in de derde fase. In de afstudeerfase komt alles wat u in de opleiding geleerd heeft samen. In deze fase heeft u veel 1-op-1 contact met uw docenten. Zij adviseren u, waardoor u het portfolio en de afstudeeropdracht goed kunt afsluiten. Uw afstudeeropdracht bestaat uit een onderbouwd advies dat gebruikelijk is binnen uw beroepspraktijk.

De Bacheloropleiding bestaat uit 240 EC (studiepunten). Het programma is opgedeeld in 3 fases en een afstudeerfase. In elke fase behaalt u 60 EC. Elke fase bestaat uit modules waarin steeds 1 onderwerp centraal staat.

Fase 1

In de eerste fase van de Bachelor verdiept u zich in de verschillende rechtsdomeinen. Zo leert u over bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht. U leert hoe het rechtssysteem in elkaar zit en welke procedures gevolgd moeten worden bij bijvoorbeeld een dagvaarding of proces. In deze eerste fase legt u de basis voor uw verdere studie en carrière. U ontdekt de betekenis en het gebruik van juridische basisbegrippen en gaat zelf actief aan de slag met het aanleggen van dossiers. U volgt de volgende vakken:

Inleiding recht 8 EC

Bestuursrecht 8 EC

Strafrecht 8 EC

Privaatrecht 8 EC

Juridisch dossiermanagement 8 EC

Juridische vaardigheden 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 2

In de tweede fase kiest u uw specialisatie. Wilt u zich specialiseren in arbeids- en sociaal recht? Of wordt het mediation? Of nog een andere specialisatie? Naast het volgen van een specialisatie volgt u ook enkele modules. U verdiept zich onder meer in ondernemingsrecht en compliance en IT.

Keuzeprogramma HBO Bachelor Rechten 24 EC

 • Arbeids- en Sociaal Recht
 • Notarieel Recht
 • Leergang Mediation (MfN)
 • Kernopleiding Sociale Zekerheid
 • Basisopleiding Fiscaal Recht

Compliance en IT 8 EC

Ondernemingsrecht 8 EC

Juridisch procesmanagement 8 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Fase 3

Fase 3 is een verdiepende fase. U bestudeert de voorwaarden voor het afsluiten van huur- en koopcontracten, arbeidsovereenkomsten en voorwaarden van verzekeringen. Met deze kennis ontwikkelt u inzicht in de rechten en plichten van de verschillende partijen waarmee een overeenkomst wordt gesloten. Een boeiend thema, omdat ieder mens hiermee te maken heeft. Omdat u in uw werk te maken krijgt met uiteenlopende situaties en mensen is het van belang dat u verschillende gesprekstechnieken beheerst. In deze fase oefent u daarmee.

Arbeids- en sociaal recht 12 EC

Contractenrecht 12 EC

Verdieping bestuursrecht 12 EC

Gespreksvoering in de juridische praktijk 8 EC

Juridisch onderzoek 4 EC

Eindopdracht 6 EC

Portfolio 6 EC

Afstudeerfase

In de laatste fase verzamelt u alles wat u geleerd heeft in uw portfolio. Daarnaast werkt u aan uw afstudeerwerkstuk, waarmee u wat u geleerd heeft aan uw praktijk koppelt. U toont in deze fase aan op HBO Bachelorniveau te functioneren.

Portfolio 30 EC

Afstudeeropdracht 30 EC

Fase 1 Inleiding recht

(6 bijeenkomsten)

 • Bronnen van het recht
 • Algemene juridische basisbegrippen
 • Inrichting van het Nederlands koninkrijk
 • Processen van wet- en regelgeving
 • Doorwerking van het internationale recht
 • Civiel recht, bestuursrecht en strafrecht
 • Trias Politica: wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht
 • Organisatie van de rechterlijke macht en rechtspraak
Bestuursrecht

(6 bijeenkomsten)

 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Bestuursorganen en bevoegdheden
 • Bestuursrechtelijke begrippen
 • Besluitvorming(sprocedure)
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Verkeer tussen burgers en bestuursorganen
 • Handhaving
 • Bezwaar en beroep
Strafrecht

(6 bijeenkomsten)

 • Inleiding straf(proces)recht
 • Grondslagen en normen van het materiële strafrecht
 • Voorbereidend onderzoek, vervolging en onderzoek ter terechtzitting
 • Dagvaarding en tenlastelegging
 • Opzet, schuld en causaliteit
 • Vonnis en sancties
 • Het aantekenen van hoger beroep en in cassatie gaan
 • Straf(proces)recht in Europees en internationaal verband
Privaatrecht

(6 bijeenkomsten)

 • Kernaspecten van vermogens- en goederenrecht
 • Rechtshandeling en overeenkomst
 • Nakoming en niet-nakoming
 • Verzuim, ingebrekestelling en schadevergoeding
 • Vertegenwoordiging
 • Overdracht
 • Eigendom en beperkte rechten
 • Verbintenissen in het algemeen
 • Onrechtmatige daad
Juridisch dossiermanagement

(4 bijeenkomsten)

 • Opzetten van een juridisch dossier
 • Voorbereiding op de procesvoering
 • Privacybewaking
 • Termijnmanagement
 • Termijnbewaking
 • Digitalisering in de juridische praktijk
 • Digitaal dossiermanagement
 • Werk en tijd organiseren
Juridische vaardigheden

(4 bijeenkomsten)

 • Lezen en interpreteren van regelgeving en rechtspraak
 • Gebruik van juridische bronnen
 • Juridisch taalgebruik
 • Schriftelijke vaardigheden
 • Lezen en begrijpen jurisprudentie
 • Gebruik juridische database
  Fase 2
  • Arbeids- en Sociaal Recht
  • Notarieel Recht
  • Leergang Mediation (MfN)
  • Kernopleiding Sociale Zekerheid
  • Basisopleiding Fiscaal Recht
  Compliance en IT

  (6 bijeenkomsten)

  • Ethisch handelen in de rechtspraktijk
  • Tuchtrecht
  • Compliance
  • IT, informatiemanagement en recht
  • (Wetgeving rond) IT en privacy
  • Auteursrecht en eigendom op internet
  Ondernemingsrecht

  (6 bijeenkomsten)

  • Ondernemingsvormen, waaronder bv, nv, stichting en vennootschappen
  • Fusie en splitsing
  • Geschillenregeling en het recht van enquête
  • Jaarrekeningen
  • (Bestuurders)aansprakelijkheid
  • Ontbinding en vereffening
  • Vertegenwoordiging
  Juridisch procesmanagement

  (4 bijeenkomsten)

  • Juridisch argumenteren
  • Besluit en beschikking schrijven
  • Bezwaar- en beroepschrift schrijven
  • Opstarten en verloop van een civiele procedure
  • Dagvaarding en verzoekschrift schrijven
  • Conclusie van antwoord en verweerschrift schrijven
  • Executie, beslag en dwangmiddelen
   Fase 3 Arbeids- en sociaal recht

   (6 bijeenkomsten)

   • Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht
   • Arbeidsovereenkomst en cao
   • Collectieve acties (waaronder het stakingsrecht)
   • Medezeggenschapsrecht
   • Actualiteiten ontslagrecht
   • Sociale zekerheid
   • Regelingen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid
   Contractenrecht

   (6 bijeenkomsten)

   • Verdieping in overeenkomsten(recht)
   • Koop en ruil
   • Koop op afstand
   • Schenking
   • Huurrecht en huurovereenkomst
   • Overeenkomst van opdracht en aanneming van werk
   • Vaststellingsovereenkomst
   • Verzekeringsrecht
   Verdieping bestuursrecht

   (6 bijeenkomsten)

   • Decentralisatie
   • Provincie, gemeente en waterschappen
   • Vreemdelingenwet
   • Wet openbaarheid van bestuur
   • Ruimtelijke ordening
   • Onteigening
   • Planschade en nadeelcompensatie
   • Crisis- en herstelwet
   • Omgevingsrecht
   Gespreksvoering in de juridische praktijk

   (4 bijeenkomsten)

   • Opbouw en introductie van het gesprek
   • Structureren van juridische gesprekken
   • Doorvragen en feiten checken
   • Het slechtnieuwsgesprek
   • Omgaan met weerstand in de juridische praktijk
   • Mediation en conflicthantering
   • Interculturele communicatie
   • Overtuigend argumenteren
   Juridisch onderzoek

   (4 bijeenkomsten)

   • Planmatige aanpak van juridisch onderzoek
   • Inkaderen van juridische vraagstukken
   • Methodisch en systematisch werken
   • Selecteren en structureren van juridische data
   • Feiten checken, objectiveren en conclusies trekken
   • Praktische rapportagevaardigheden
    Afstudeerfase

    De afstudeerfase bestaat uit 2 delen. Tijdens uw hele Bacheloropleiding werkt u aan onderdelen die u in uw portfolio samenbrengt. Daarnaast werkt u aan een praktische afstudeeropdracht, waarmee u uw opleiding afrondt.

    Erkend HBO Bachelorgetuigschrift

    Als u alles met succes heeft afgerond, ontvangt u het officiële Bachelorgetuigschrift ‘HBO Bachelor Rechten’. U mag dan de graad LLB (Bachelor of Laws) voeren. Deze opleiding is officieel geaccrediteerd door de NVAO en voldoet daarmee aan alle strenge eisen die gelden voor Bacheloropleidingen. U ontvangt van NCOI een internationaal erkend Bachelorgetuigschrift met hoge waarde op de arbeidsmarkt. Zie Erkenningen voor meer opleidingsinformatie.

    Wilt u meer informatie over de prijzen, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.


    Krapteberoepen

    Bekijk het aanbod opleidingen op krapteberoepen.nl. Ontvang €2.500,- subsidie op een opleiding en vergroot de kansen op een baan. Aan krapteberoepen.nl werken landelijke opleidingsinstituten mee om u inzicht te bieden in het meest complete aanbod.